IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Тема закрытаСоздать новую тему
> Наша Україна, інформаційний топік
Serega
сообщение 20.10.2005, 15:46
Сообщение #1


tourist


Группа: Teremki@LAN
Сообщений: 1718
Регистрация: 13.2.2004
Из: Теремки
Пользователь №: 3Статут
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Політична партія „Народний Союз Наша Україна” (надалі - Партія), є неприбутковим добровільним об’єднанням громадян, що діє відповідно до Конституції України, законодавства України, цього Статуту та Програми Партії...

1.2. Повна назва Партії: Політична партія „Народний Союз Наша Україна”.

Скорочена назва Партії: „Народний Союз Наша Україна”.

1.3. Партія об'єднує громадян України, що підтримують її Статут та Програму.

1.4. Партія діє на засадах добровільності, рівноправності та взаємоповаги її членів, колегіальності керівництва, дотримання партійної дисципліни та демократії, самоврядування, законності та гласності. Діяльність Партії спрямована на сприяння розбудові правової держави, розвитку демократичного суспільства, політичної консолідації нації, зміцнення державної незалежності України, побудові в Україні соціального та розвиненого громадянського суспільства.

1.5. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку, має печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, має окремий баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і валютні, партійну символіку та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Президією Ради Партії.

Символіка Партії реєструється у встановленому законодавством порядку.

Символіка Партії може бути виготовлена виключно за рішенням Президії Ради Партії.

1.6. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.

1.7. Центральні статутні органи Партії знаходяться у місті Києві.2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ


2.1. Головною метою Партії є: участь у побудові в Україні вільного, демократичного, справедливого суспільства, формуванні можливості вираження політичної волі громадянами України для здійснення і захисту своїх прав і свобод, задоволення їхніх політичних, економічних, соціальних та культурних інтересів, забезпечення суспільної справедливості та ефективного захисту громадян.

2.2. Головним завданнями Партії є здійснення діяльності, яка полягає в реалізації власної програми реформування суспільних відносин, сутністю якої є:
- забезпечення високих суспільних, соціальних та економічних стандартів життя громадян України;
- забезпечення зростання доходів громадян України та зростання валового національного продукту;
- забезпечення соціальної справедливості, сприйняття людської особистості як вищої соціальної цінності;
- участь Партії у формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування та представництво в їх складі для реалізації Програми Партії.

2.3. З метою виконання статутних завдань та програмних цілей Партія в порядку, що не суперечить законодавству України:
- бере участь у політичній діяльності, проводить політичні та громадські заходи, не заборонені законодавством;
- домагається дотримання в Україні міжнародних стандартів прав людини та громадянина, положень Загальної декларації прав людини ООН, Заключного акту Гельсінської наради з питань безпеки та співпраці в Європі, інших міжнародних угод з питань захисту людських прав;
- бере участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
- має право утворювати політичні та виборчі коаліції та блоки та вступати до них;
- домагається представництва в органах влади через участь у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та міських, селищних і сільських голів, а також у формуванні органів виконавчої влади на загальнодержавному та місцевому рівнях;
- вносить пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;
- одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
- бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади, дає оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні та інші засоби масової інформації;
- здійснює свої програмні цілі та завдання через здобуті на виборах та отримані внаслідок участі в формуванні органів виконавчої влади і управління владні повноваження – самостійно чи разом з політичними партнерами;
- вивчає громадську думку, здійснює опитування громадян, може брати участь у проведенні інших громадсько-політичних заходах;
- засновує власні засоби масової інформації у відповідності до законодавства;
- розповсюджує інформацію про свою діяльність і про ставлення до влади та до політичних проблем у буклетах, бюлетенях, інформаційних листках, листівках, плакатах, зверненнях, відкритих листах до громадян, а також має право висловлювати свою політичну позицію з будь-яких питань суспільно-політичного життя шляхом оприлюднення їх у засобах масової інформації;
- організовує та проводить мітинги, збори, демонстрації, марші, походи, пікетування та інші масові заходи;
- публічно викладає свою позицію з питань державного і суспільного життя;
- бере участь в диспутах, семінарах, нарадах, експертних комісіях, науково- дослідних групах з актуальних питань життя суспільства;
- ідейно та організаційно підтримує об'єднання громадян, надає допомогу у їх створенні.
- встановлює та підтримує стосунки і співпрацює з політичними партіями, громадськими організаціями, іншими добровільними об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить статутним завданням та програмним цілям та принципам Партії, у всіх формах, не заборонених законодавством;
- встановлює та підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладає угоди про співробітництво і здійснює інші заходи, які не суперечать законодавству і міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2.4. Партія укладає лише такі угоди, які не ставлять Партію в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іноземної організації чи політичної партії.
Партія може засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних органів.

2.5. Партія бере участь у формуванні органів державної влади і місцевого самоврядування для здійснення і реалізації Програми Партії через своїх представників, обраних та призначених до цих органів.

2.6. Партія діє конституційними та демократичними методами, з дотриманням принципів гласності, плюралізму думок, поваги до особистості, неприпустимості переслідування за переконання.


3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ


3.1. Членом Партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає та дотримується Статуту і Програми Партії, своєю діяльністю сприяє досягненню мети та здійсненню завдань Партії та не є членом інших політичних партій.

3.2. Партія об’єднує громадян України, які можуть бути членами політичної партії у відповідності до вимог Закону України „Про політичні партії в Україні” незалежно від їхньої національності, релігійних переконань, статі, соціального стану, належності до громадських організацій.

3.3. Членами Партії не можуть бути:
- судді;
- працівники прокуратури;
- працівники органів внутрішніх справ;
- співробітники Служби безпеки України;
- військовослужбовці;
- члени інших партій;
- інші громадяни, щодо яких встановлено обмеження Конституцією України та законами України.

3.4. Членство в Партії є фіксованим.

3.5. Членство в Партії засвідчується партійним квитком, зразок якого затверджується Президією Ради Партії.

3.6. Членами Партії є учасники її установчого з’їзду, якщо на них не поширюються обмеження, передбачені пунктом 3.3. цього Статуту.

3.7. Вступ до Партії здійснюється на підставі особистої письмової заяви, яка подається до керівного органу будь-якої організації Партії чи центрального керівного органу Партії, за наявністю письмових рекомендації від двох членів Партії.
Рішення щодо прийняття в члени Партії ухвалює керівний орган відповідної організації Партії. Таке рішення набирає чинності тільки після його затвердження Радою чи Президією Ради відповідної регіональної організації Партії.
Якщо прийом до Партії здійснений безпосередньо за рішенням керівних органів регіональної організації Партії чи центральним керівним органом Партії, то таке рішення не потребує затвердження.

3.8. Порядок обліку членства в Партії регулюється положенням, що затверджує Президія Ради Партії.

3.9. Членство в Партії зупиняється шляхом подання відповідної письмової заяви до керівного органу партійної організації, де член Партії перебуває на партійному обліку.
Члена Партії, який грубо порушив Статут чи Програму Партії, завдав репутації Партії своєю діяльністю суттєвої шкоди, може бути виключено з Партії у порядку, визначеному п.3.14. цього Статуту.

3.10. Членство в Партії осіб, коло яких визначене у п.3.3. цього Статуту, припиняється з моменту настання обставин, які є підставою для неможливості членства, шляхом подання відповідної письмової заяви до керівного органу партійної організації, де член партії перебуває на партійному обліку.

3.11. Членство в Партії таких осіб поновлюється з моменту усунення обставин, які є підставою для неможливості членства, що визначені п.3.3. цього Статуту, шляхом подання письмової заяви до керівного органу партійної організації, де член Партії перебував на партійному обліку. Члену Партії зберігається партійний стаж.

3.12. Облік членів Партії ведеться на всіх структурних рівнях Партії відповідно до положення про облік членів Партії, що затверджується Президією Ради Партії.

3.13. Члени Партії сплачують членські внески. Періодичність, мінімальний розмір та порядок сплати членських внесків регламентуються положенням про членські внески, затвердженим Президією Ради Партії.

3.14. До члена Партії, який порушив Статут чи Програму Партії, чим завдав шкоди діяльності Партії, може бути застосовано партійне стягнення, згідно з положенням про партійні заохочення та стягнення, яке затверджується Президією Ради Партії.
Рішення про примусове припинення членства (виключення) члена Партії може бути прийняте будь-яким керівним органом Партії, який згідно цього Статуту має право на прийняття рішення про прийом до Партії. Таке рішення приймається двома третинами голосів від складу цього органу.
Зазначене рішення може бути оскаржене до керівного органу вищого рівня і відповідної контрольно-ревізійної комісії протягом 30 (тридцяти) днів з дня його ухвалення; заява про оскарження має бути розглянута протягом 30 (тридцяти) днів з часу отримання такої заяви.
Рішення про примусове припинення членства (виключення) члена Партії набуває чинності з моменту настання однієї з подій:
- сплину встановленого строку оскарження відповідного рішення;
- ухвалення рішення керівного органу вищого рівня або відповідної контрольно-ревізійної комісії про підтвердження рішення про примусове припинення членства (виключення ) за результатами розгляду скарги;
- вступу в юридичну силу судового рішення про відмову по суті спору або залишення скарги без розгляду.
щоб скачати повністью натисніть сюди

Сообщение добавлено [mergetime]1129815558[/mergetime]

ПРограма
Нова доба. Партія європейського типу


Україна отримала важку історичну спадщину партійного життя. Ми розуміємо ціну оман та ілюзій, які влада прищеплювала народові, починаючи з часів Радянського Союзу. Тоді партія була єдиною політичною силою, державним інструментом ідеологічного тиску і маніпуляції людьми. Подібну роль відігравали провладні партії і за часів незалежності України. Успадкувавши ідеологічні інструменти маніпуляції, партії захищали інтереси влади та олігархів або наближених до них груп...

У результаті розмивалися основні принципи державного будівництва. Народ не міг довіряти державі, яка обслуговувала не загальнонаціональні, а вузько корпоративні чи приватні інтереси. Політична та соціальна активність не служила суспільству, а була лише способом здобути місце у владі.

Починається нова демократична доба. Після тривалих і важких випробувань ми маємо можливість поставити партійну роботу на службу загальнонаціональним стратегічним інтересам нашої держави. Усі ми отримали можливість - в кращих традиціях європейської політики - створити нову політичну силу. Ця сила служитиме людині та розбудові нашої держави.

Не розміром гаманця та не партійними догмами буде визначатися успішність партійної роботи, а внеском кожного у спільну справу формування сучасного демократичного суспільства в Україні.


І. Народжена революцією


Український народ довів своє право бути господарем на власній землі та джерелом влади у своїй країні. Прагнення свободи, готовність до рішучих змін перемогли острах і зневіру у державній владі. Віра у власну силу, демократичні цінності та ідеали свободи стала сильнішою за страх та рабську покірність. Люди здобули те, про що давно мріяли – громадянські свободи та можливість творити власну долю своїм розумом і руками.

Головне завдання сьогодні – об’єднати всі сили, здатні взяти на себе відповідальність за подальшу долю України. Інтеграція суспільства ставить перед нами завдання створити нову політичну силу, яка відповідатиме сьогоднішній готовності народу до змін.

«Народний Союз Наша Україна» – це народжена Помаранчевою революцією партія, яка відповідає зрілості суспільства та уособлює прагнення народу України.


ІІ. Нова філософія розвитку


Україна пройшла довгий шлях дискусій щодо ідеї, яка краще підходить для нашого суспільства. Наша ідеологія – любити Україну, жити в Україні разом. Це ідея спільної долі, консолідації країни, суспільної взаємодопомоги та злагоди. Лише так ми зможемо відстояти і утвердити цінності, вистраждані нашим народом.

Ми повинні відкинути міфи, які давно роз’їдають наш народ, та повернутися до реальних справ. Люди хочуть бути захищеними державою, виховувати здорових дітей, не боятися старості, мати можливість реалізувати себе у своїй державі, отримувати гідну платню за чесну працю. Ці норми повсякденного життя важливіші за будь-яку ідеологію.

Тому завдання нової партії – об’єднати зусилля суспільних груп та політичних сил, відродити історичну пам'ять народу та волю багатьох поколінь українців для реалізації нової місії України. Наша країна повинна стати світовою державою, а українці – сучасною нацією, шанованою світом.

Ми бачимо Україну багатонаціональною державою, у якій різні народи й культури працюють на примноження її міці та авторитету. Самобутність народів України, унікальність їхніх культур і традицій є чинниками, які дають Україні можливість бути цікавою та успішною в конкурентному світі. Держава має дбати про розвиток національних культур, конфесій, духовності кожного громадянина та всього суспільства. Суспільний діалог та компроміс повинні прийти на зміну політичним спекуляціям і ворожнечі між людьми. Україна буде місцем мирного узгодження інтересів, поширення толерантності та взаєморозуміння у світі, а не зоною зіткнення глобальних центрів впливу. У цьому ми бачимо історичну місію України.

Основним багатством цивілізованої держави в сучасному світі є її громадяни. Громадяни, які можуть дати собі раду, поважають закони, здатні піклуватися про себе та своїх близьких, бути шанованими у громаді та шанувати інтереси держави. У цьому полягає наше розуміння патріотизму. Ми вважаємо саме людину, громадянина. головною цінністю державної політики. Альтернативою нинішньому господарюванню ми бачимо нову модель, яка базується на людському капіталі, розвиткові знань і високих технологій.

Щоб скачати повний текст, натисніть сюди

Сообщение добавлено [mergetime]1129815808[/mergetime]

Регіональні орзанізації
Регіональна організація Голова організації Керівник Виконкому Телефон, факс
Вінницька Сокирко Микола Васильович Королькова Валентина Семенівна (0432)27-99-10
Волинська Карпук Володимир Георгійович Буліга Микола Миколайович (0332) 78-82-80 (0332) 78-82-90 (ф)

Дніпропетровська Білий Олександр Петрович Шебанов Вадим Анатолійович (056)744-27-83
Донецька Клименко Антон Вікторович
Гриньов Климент Володимирович (050) 426-01-66
Житомирська Жебрівський Павло Іванович Крайник Олексій Миколайович (0412) 42-07-01

Запорізька Артеменко Юрій Анатолійович Левченко Владимир Іванович (0612) 12-92-70

Закарпатська Балога Віктор Іванович Шкріба Володимир Іванович (03131) 3-15-48
(03131) 2-10-53
Івано-Франківська Шкутяк Зіновій Васильович
Марцинків Руслан Романович (0342)55-23-05

Київська Литвин Вадим Валентинович (044) 253-46-53
Кіровоградська Зейналов Едуард Джангірович Максимов СергІй Миколайович (0522)35-60-00

АР Крим Шкляр Володимир Борисович Єфіменко Анатолій Федорович (0652) 60-00-43
Луганська Нєдовєсов Андрій Олександрович Алєксєєв Сергій Віталійович (0642) 59-01-51
Львівська Олійник Петро Михайлович В'язівський Володимир Михайлович (0322) 96-73-53
Миколаївська Садиков Олександр Валерійович Парфьонов Юрій Олександрович (0512) 34-60-53
Одеська Козаченко Олексій Олексійович Танцюра Дмитро Миколайович (0482) 34-50-56

(0482) 34-42-07

Полтавська Близнюк Іван Федорович Волошина Валентина Володимирівна (0532) 58-55-57
Рівненська Цехмістренко Віталій Григорович Жуковський Анатолій Петрович (0362) 68-11-20
м. Севастополь Копанов Валерій Володимирович Таберко Сергій Леонідович (0692) 54-49-53

Сумська Лаврик Олександр Федорович Карпенко Тетяна Іванівна (0542) 60-74-00

Тернопільська Гуменюк Олег Іванович Токаренко Юрій Мефодійович (0352) 52-76-99

(0352) 52-70-06

Харківська Ющенко Ярослав Петрович Маляренко Віталій Віталійович (057) 706-13-59

Херсонська Фіалковський Володимир Олександрович Яковлєв Ігор Олегович (0552) 45-45-20
(0552) 45-45-30
Хмельницька Ярема Ростислав Тарасович Гащук Анатолій Петрович
Черкаська Черевко Олександр Володимирович Столярчук Володимир Арсентійович (0472) 54-04-67
Чернівецька Ткач Микола Васильович Баглей Борис Михайлович (0372) 55-16-63
Чернігівська Атрошенко Владислав Анатолійович Василенко Олександр Миколайович (0462) 24-18-93
м. Київ Мартиненко Микола Володимирович Андрієвський Дмитро Йосипович

Сообщение добавлено [mergetime]1129815980[/mergetime]

Вступити в партію

1. Ознайомитися з Програмою та Статутом партії.
2. Перевірити, чи відповідаєте Ви критеріям, викладеним у розділі 3-му Статуту ("Членство в партії").
3. Звернутися з заявою встановленого зразка до керівного органу місцевої організації партії. У заяві мають бути рекомендації двох членів партії (координати регіональних партійних органів див. у розділі "Регіональні організації").

http://www.razom.org.ua (с)

Сообщение отредактировал med - 20.10.2005, 15:52
Вернуться к началу страницы
 
+Цитировать сообщение

Тема закрытаСоздать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Текстовая версия Сейчас: 23.7.2019, 12:22